ورکشاپ رایگان آموزش فوق حرفه ای گریم مکاپ و شنیون
ورکشاپ رایگان آموزش فوق حرفه ای گریم مکاپ و شنیون

ورکشاپ رایگان آموزش فوق حرفه ای گریم مکاپ و شنیون

آموزش فوق حرفه ای گریم.مکاپ وشنیون عروس به همراه آموزش تاتوی سه بعدی به  صورت ورکشاپ یکروزه رایگان 
متقاضیان عددیک رابه شماره ۰۹۱۲۰۲۸۹۰۴۱ارسال نمایند.