شوی عروس همراه باپذیرایی و افطاری

شوی عروس همراه باپذیرایی و افطاری

عروس سرای صورتگرماه…. پرشکوه ترین شوی عروس های ۲۰۱۷ باهمکاری تالاررادآتلیه امیرو وعروس سرای صورتگرماه باپذیرایی افطاری جهت اخذکارت مهمان به عروس سرای صورتگرماه مراجعه نمایید. تاریخ برگزاری ۱۲خرداد