اعطای نمایندگی
اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی

 
مدیریت دو برند قانونی و رسمی صورتگرماه و صورتگرناز در نظر دارد به متقاضیان کار و درآمد و علاقمندان به سرمایه گذاری در این صنف نمایندگی برند خود را در سراسر کشوراهدانمایدو با پشتیبانی از آن باعث افزایش درآمد و تضمین امنیت شغلی آنان شود وباعث محافظت از برند خود و نمایندگان رسمی نیز شود.(قابل ذکر است افرادی که با نام این دو برند بدون اخذ نمایندگی فعالیت نمایند تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.)