گونه­ سازی:

گونه­ سازی:

 

 در گریم یا آرایش افرادی که فاقد برجستگی استخوان گونه هستند، برای ساختن گونه به این ترتیب عمل می­کنیم:

بعد از زدن کامل فون چهره با قلم سایه کاری از سمت گوش­ها خطی تیره به صورت گرد زیر استخوان گونه می­کشیم و آن را به طرف بالای خط فید می­کنیم تا تیرگی از حالت خط بیرون آمده و زیر این تیرگی از خط گرد روشن استفاده می­کنیم. سپس زیر چشم بالای استخوان گونه از فون دو درجه روشن­تر از فون زمینه استفاده می­کنیم و بعد از آن از روژگونه مورد نظر با توجه به هارمونی رنگ آرایش انتخاب کرده ابتدا از روژگونه چرب و بعد روی آن از روژگونه پودری استفاده می­کنیم. بعد از تمام شدن زدن روژگونه از رنگ براق سفید یا صدفی بالای استخوان گونه را براق و برجسته می­کنیم که کلیه این مراحل باید به طور عملی در کلاس انجام شود یا هنرجویان بتوانند کاملاً گونه­های مختلف را تجربه کنند.