صحبت نرگس رحمانی گریمر تئاتر و سالن دار موفق
آموزش گریم صورتگرماه

صحبت نرگس رحمانی گریمر تئاتر و سالن دار موفق

تشکر نرگس رحمانی گریمر تئاتر و سالن دار موفق از خانم عاقل نژاد( مدرس گریم)
با ما در آخرین متد: آرایشی – گریم و شنیون مو حرفه ای شوید.